Mọi bảng giá phát hành trước đó không còn hiệu lực !